គន្ថនិទ្ទេស

  1. ការព្យាបាលដោយថ្នាំអាណាបូលក្នុងវេជ្ជសាស្រ្តសម័យទំនើប, លោក William N. ថេ។ MD, ទំព័រ 75-120
  2. គ្រឿងញៀនអត្តពលកម្មនិងការសម្តែងរាងកាយដែលបានកែសម្រួលដោយចនអាថូម៉ាសទំព័រ 27-30
  3. ជំងឺពុកឆ្អឹង: ធាតុបង្កជំងឺនិងការគ្រប់គ្រងដែលបានកែសម្រួលដោយ RM Francis ទំព័រ 101-130